Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego

Prowadzenie firmy, oprócz zdolności biznesowych, wymaga dużo

wytrwałości. Załatwianie wielu przewidzianych przepisami zadań zajmuje sporo czasu. Starczy wspomnieć o formalnościach związanych z rejestracją firmy. Nastręcza ona długiego biegania od urzędu do urzędu. Już po zarejestrowaniu biznesu możemy spodziewać się sporadycznych inspekcji przeciwpożarowych, zwłaszcza jeżeli nasza działalność związana jest z produkcją półproduktów łatwopalnych lub też w naszej firmie przebywają niemałe ilości ludzi.

gaśnica

Autor: Tonnerre Lombard
Źródło: http://www.flickr.com

Możemy się wtedy spodziewać prędkiej kontroli. Kto może dokonać podobnych czynności? A więc o ile idzie o ppoż Warszawa – polecamy, kontroli takich może dokonywać wyłącznie upoważniony przez dowodzącego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie strażak czy inna desygnowana przez niego osoba. Bez względu na to czy będzie to inspekcja ppoż w Warszawie lub narzędzia stolarskie kraków innym mieście, kontroler ma obowiązek zawiadomić posiadacza firmy sprawdzanej o przewidywanych działaniach na 7 dni przed dokonaniem kontroli (w rzadkich sytuacjach na 3 dni przed inspekcją).

Inspektor skontroluje szerokość a także sposób oznakowania korytarzy ewakuacyjnych, sprawdzi czy drzwi ewakuacyjne są nie są zagrodzone, dokona kontroli gaśnic pod względem wymogów formalno-prawnych. Na pewno zostaniemy poproszeni o okazanie dokumentu zwanego instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Inspektor sprawdzi prawidłowość tego dokumentu, jego aktualność (na dokument ten składają się m.in. szkice sytuacyjne). Przygotowaniem takiej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zajmują się wyspecjalizowane firmy. Aby przygotować ów dokument należy wybranej firmie dostarczyć stosownych informacji, tj. specyfikacja stanu technologicznego budynku, czy też dane na temat prowadzonej aktywności oraz o ewentualnych rejonach zagrożonych wybuchem.

O ile są dostępne plany, rysunki techniczne budynku – dodatkowo i one. zobacz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego określa m.in. punkt zbiórki w przypadku konieczności ewakuacji, określa metody działania w sytuacjach zagrożenia pożarem itp.. Zapisy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego regulują też zasady konserwacji i termin przeglądów technologicznych przyrządów oraz infrastruktury przeciwpożarowej.